Условия за ползване

1. ПРЕДМЕТ Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта chipo.bg , които уреждат правилата за използването на chipo.bg , включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача.
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. Чипо ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление в България, гр. Варна.
2.2. Чипо ЕООД администрира електронния магазин chipo.bg, под формата на сайта chipo.bg, както и мобилното приложение chipo.bg (наричани за краткост „Платформата“). a Чипо ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Чипо .
2.3. Можете да се свържете с Чипо на посочения по-горе адрес, на телефон - 0889697904 или на и-мейл адрес [email protected], Телефонът за връзка е платен. Повече информация за таксите можете да откриете в секцията „КОНТАКТИ“ в Платформата

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

3.2. Продавач – Чипо ЕООД, наричано за краткост Чипо

3.3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса chipo.bg и неговите поддомейни
3.4. Платформата – Сайта или мобилното приложение chipo.bg.
3.5. Клиент – всяко физическо лице над 18 г., или юридическо лицe, което получава достъп до Съдържанието чрез комуниационните средства, предоставени от Чипо (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Чипо и, което е заявило създаването и използването на Акаунт.
3.6. Потребител – всяко физическо лице над 16 г. или юридическо лице, което се е регистрирало на Платформата и, което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
3.7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купавача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
3.8. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Продавача за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
3.9. Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува
3.10. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на Продавача за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Продавача
3.11. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Чипо и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Чипо , през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.
3.12. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.13. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Чипо или определени Стоки или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.15. Съдържание • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет; • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Чипо на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние; • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време; • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори; • данни относно Продавача.
3.16. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, Чипо, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.17. Транзакция – действието от страна на Чипо по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път. 3.18. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Чипо обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие (a) сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Чипо си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.
4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Чипо полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Чипо уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Чипо се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Чипо не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Чипо от негово име.
5.2. Чипо ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Чипо прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Чипо уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез Чипо , изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

6.2. Чипо си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Чипо по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Чипо на Чипо , за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Чипо не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата начини за контакт в раздел „КОНТАКТИ”.

6.4. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Чипо си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.5. Чипо може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.6. Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Чипо се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Чипо препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответния Продукт. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Чипо .

8.2. Чипо има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между Чипо и Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Чипо последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Чипо върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Чипо .

8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Чипо за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Чипо и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Чипо , който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Чипо няма да се счита за съгласие от страна на Чипо да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Чипо .

8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Чипо .

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. 9.2. Всяка добавена в Количката Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в Количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.
9.3. Потвърждавайки Поръчката, Чипо потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Продукт ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Чипо във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Чипо да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който Чипо ще изпълни поръчката.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Чипо да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане; • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания; • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни; • Продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.
9.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Чипо в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Чипо . Този срок започва да тече от датата на получаването на купения Продукт от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адресa, от който е изпратена или до посочен от продавача адрес, като междувременно уведоми Продавача за това на [email protected]и на посочения в Сайта телефон. Купувачът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на Чипо намиращ се в секция „Политика за връщане“. В този случай стоките ще бъдат изпратени с куриер, изпратен от продача, на адрес посочен от купувача. Посления заплаща таксата за куриерската услуга. Един такъв формуляр за връщане може да съдържа Стоки само от една Поръчка. Таксата за връщане (ако има такава) ще бъде удържана от сумата, която Чипо ще възстанови на Клиента за върнатата Стока.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от Купувача, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като за въстановяване на сумата се използва само банков превод.

9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички Купувачи по отношение на стоките, предлагани от Чипо , при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи: • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; • при доставка на Продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания; • при доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;(бански,бельо и др.) • при доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; • при всички други случаи, предвидени със закон.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът/Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Чипо , той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения или периодични уведомления по и-мейл или чрез Чипо ; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Чипо неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Чипо има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Чипо може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Чипо няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

11.3. С предоставянето на свои данни на Чипо (включително и-мейл и телефон) Клиентът /Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Чипо или трети лица, партньори на ФД, които са куриери, доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Чипо може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара и др.

11.4. С предоставянето на свои лични данни на Чипо Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Чипо , регистрирано спрямо Българското законодателство за обработване на лични данни и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

12.1.В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието че се сългасява с общите условия на сайта за получаване на Търговски съобщения.12.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като изтрие акаунта си или като се свърже с Продавача.

12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно: • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“ • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“ • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

12.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно: • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“ • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“ • Наличност на Стоки
12.5. След покупката на Стока или Услуга, Чипо може да изпрати на Купувача / Потребителя търговски съобщения относно: • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използдвани заедно с купената Стока или Услуга
12.6. Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл.12.2 по-горе като изтрие профила си или изпрати съобшение до Чипо . 12.7. Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

13.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
13.4. В случай че в акаунта на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.
13.5. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
13.6. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за поръчаните и доставени Продукти въз основа на инфомацията, предоставена от Купувача.
13.7. Чипо издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Купувачът си е купил Продукт, предлаган на Платформата от Чипо. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез предоставяне на имейл. В случай, че тези платежни документи не стигнат до Вас молим да ни уведомите на имейл адреса: [email protected]
13.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма или собствен транспорт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача.

14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл [email protected]и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

14.3. Условията на доставката за продуктите, предлагани от Чипо се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка и Плащане“.

15. ГАРАНЦИИ

15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

15.2. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с Чипо на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………. …………………………….

/Дата/ /Подпис на потребителя

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

23. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Чипо и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.